Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

ART. 1. – Onze facturen dienen betaald te zijn uiterlijk acht dagen na factuurdatum.

ART.2. – Bij niet betaling binnen de in art.1 gestelde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, benevens een laattijdigheidsintrest van 1% per maand, een bedrag gelijk aan 15% van de nog verschuldigde sommen met een minimum van 100€.

ART.3. – Alle klachten over geleverde goederen of prestaties dienen ons schriftelijk per aangetekende zending ter kennis te worden gebracht binnen de acht dagen na levering of uitvoering van het werk. Bij gebreke hiervan worden de betreffende goederen of prestaties als definitief aanvaard beschouwd.

ART.4. – Bij niet-betaling heeft Rent-a-Plant NV het recht, na schriftelijke verwittiging, om alle werkzaamheden te schorsen zonder enige vorm van schadeloosstelling aan klant.

ART.5. – De aansprakelijkheid van Rent-a-Plant NV is beperkt tot de verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid tenzij wettelijk andersbepaald.

ART.6. – Voor alle betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd.

x

Contacteer ons